Search form

John 17:21

21Buwakanya, yanyba ngayu nganyi yalungi, baki jayalungka mankumanku nanamannga jangkurr. Nani barri niyangka mankumanku nanamannga jangkurr. Mankumanku nganyingka nanamannga jangkurr, baki mankumanku ngaka nanamannga jangkurr. Nani niyangka mankumanku nanamannga jangkurr. Ngayu yanybaka nganyi yalungi, jayalungka marda mankumanku nanamannga jangkurr. Baki yingkamukunyi, jalija yalunjalu najba mankumankunkurri yalungka nanamannga jangkurr, jayalu jingkijba, nganinji manjijbayi nanginkurri jambarri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index