Search form

John 17:9-10

9-10Ngayu karungka ninga yalungi. Yalu nganyinmuku jandanyimuku. Yingkamukunyi jala miku yaliyanyi kuyu nganyi jangkurr, miku ningimi karu yalungi. Ngala nanginmuku ngakinmuku kandimuku, yali kuyu nganyi jangkurr, yalu jungku kunyba nganyi nanijba. Ninji walkurra mambuka yalungi, baki ninji yarrijbayi yalunya ngakindurri. Jungku ngayu marda, walkurra mambuka yalungi. Baki ninga ngajaka yalungi, ninjija lalanbiji yalunya. Baki jayalu milidimba yingkamuku ngaki, ngayu mambuka bukambijuyngka wandijiyana. 11Winyurruwa jangayu barlba nganyindurri. Miku jangayu mili jungku nayiba jambana. Miku jangayu jungku mili yalundu kandimukunyina ngakinyina. Jayalu jungku yaluman. Buwakanya, ninji kudukudu. Baki janinga ngajaka kuna, janinji lalanba ngakinmuku kandimuku. Lalanbakiyi yalunya. Marrimbakiyi yalunya mardarda, jungkungangi ninji ngiruka. Baki jayalu jungku yurrngumba ngiruka marda malumbiju, barrinani nungkala jungku ngiruka malumbiju.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index