Search form

John 18:15

Yanybayi Bida, Miku Nyuliyanyi Jingkijba Jisus

15Jilajba buli bayngkani nangandu Jisusnyina, Sayimin Bida, baki yingka kandi Jisuskanyi nangandu. Jilajba buli bayngkani Jisusnyina nanganginkurri barndarri Yanaskanyi. Nanangini Yanaswanyi, jingkijba nyuli nanda yingka kandi Jisuskanyi. Baki ngankijba nyuli kalawuyngkurru barrikina jala nanaba lukuluku mambukanyi barndana. Ngankijbayi nanda yingka kandi kalawuyngkurru nangandu Jisusnyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index