Search form

John 18:19

Yanybayi Jisuskanyi, Walkurra Mambuka Jurjkanyi

19Baki nanangini mambukawanyi jurjkanyi ngajaka nyuli Jisus. Yililikajbayi Jisus nanganginmukuyngka kandimukuyngka, marda yililikajbayi Jisus nanganginkanyi jangkurranyi, milidimba jalili nyulu yalunya yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index