Search form

John 18:2

2Jungku yalili nanaba karrurrinybana, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Baki nanangini Judaswanyi, jingkijba nyuli jalili yalu jungku nanaba. Nanamanji yanybayi Judas yalungi mambukamukuyngka jurjkanyi. Karu nyuli yalunya Jisuskanyi, nyuli jungku nanaba karrurrinybana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index