Search form

John 18:20

20Jananganjayi Jisuswanyi, “Yanyba ngayi jangkurr, baki bukambijunyi, yali manku nanda jangkurr. Milidimba ngayili yalunya jurjina, marda walkurranyina jurjina jalili yalu bukambiju jungku nanaba. Miku ngayiyanyi yanyba kardarda yingamaliyngka, ngala yanyba ngayili kajanyi, kudanyu bukambijuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index