Search form

John 18:32

32Nanamuku Jumuku, mankumanku yalungki Biladkanyi, marda nyulimi jirrinyba nangangi ngarrkadabawarrmuku, baki jayalu daba Jisus kurdanba. Wabula Jisus yanybayi nayinda jangkurr, “Janganjalu langandaba kurndana kurdanbikanyi.” Duja nanda jangkurr, yanyba jali nyulu wabula. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index