Search form

John 18:36

36Jananganjayi Bilad Jisuswanyi, “Yi, ngayu walkurra mambuka, ngala miku ngayu mambuka barrinani yingkamuku mambukamuku. Miku ngayu mambuka barrinani nanamuku mambukamuku Jukanyi. Miku ngayu mambuka barrinani yalu, nayiba jala yalu jungku jambana nayiba. Jalimi ngayu mambuka barrinani yalu, baki nganimi nanangajba ngakinmukunyi ngarrkadabawarrmukunyi. Nanangajba nganjalimi. Ngala miku ngayimi mambuka barrinani yingkamuku mambukamuku jala ninji jingkijba. Yinini mambuka ngayu. Yinini.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index