Search form

John 18:37

37Baki mili ngajakayi Jisus Biladwanyi, “Ngala ninji kuna walkurra mambuka.” Jananganjayi Jisuswanyi, “Nanda nganyi jangkurr. Ninji yanyba ngaki, ngayu walkurra mambuka. Manjijbayi ngana Kudwanyi. Badajba ngayi kingkarrinya nanginkurri yajiyurri, jungku ngayi nayiba jambana, karunki duja jangkurr. Manjijba nyuli ngana, karunki duja jangkurr. Bukambiju nanamuku nganinyimuku jala yalu nulijba mankunkanyi duja jangkurr, jayalu manku ngaki jangkurr. Jayalu manku ngaki jangkurr. Jayalu kuyu ngaki jangkurr, dujangangi ngaki jangkurr.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index