Search form

John 19:24

24Yanyba yalungki, “Kajamuku ngambala. Miku ngambaliyi bakarramba nayinda jumbala nangangi. Jangambala baja wudumbikanyi jumbala barrinani kard. Jangambala baja wudumbikanyi nanda jumbala.” Wabula kamambarra yanybayi wankalanyi, “Wudumba yali ngaki jumbala, marda yali baja ngakinkanyi jumbalanyi.” Yarrijbayi nanda jangkurr nanangini wankalawanyi. Duja nanda jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index