Search form

John 19:25

25Nani barri ngarrkadabawarrmukunyi, baja yali nanganginkanyi jumbalanyi.

Baki kudiya jibarrimuku, karrinja yali nanaba nangandu Jisusnyina wabangkarra. Karrinja yali jibarrimuku, nangangi ngardanganja Jisuskanyi, baki nangangi jujarranganja, marda yingka Mari, nawinganja nangangi niji Klubas, marda yingka, niji nangangi Mari Makdalin. Karrinja yali nanaba nangandu Jisusnyina. Marda yingka yalundu, kandi nyulu nangangi Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index