Search form

John 19:28

Janyba Nangki Jisus

28Ngala langayi Jisus kurndana, mankumanku nangki, “Bukamba barri nanda yaji ngayi yabimba, yanyba jali nyulu ngaki, ngaki Buwakanya. Bukamba barri.” Baki yanybayi Jisus, “Warinjijba ngayu.” Wabula kamambarra yanybayi wankalanyi nayi, “Janyulu warinjijba. Janyulu ngaraba ngarrki krayibkanyi ngujbul.” Duja nanda jangkurr yanyba jali wankalanyi. Wabula nyuli yarrijba nanda jangkurr najana Kudkanyi. Yanybaka nanda jangkurr nangangi Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index