Search form

John 19:31

Ngarrkadaba Yali Jisus Mankanyi

31Ngala nanamukunyi Jumukunyi, yilikajba yali Bilad nyulu karunki ngarrkadabawarrmuku. Yilikajba yali Bilad, nyulu karunki yalunya dalyambiji nguli nganinyimuku jali langa kurndana wabangkarra. Jala yalu dalyawijba nguli, baki dulu yalungkaja janyba. Yaliyanyi dulaba mankanyi Jumukunyi, yaliyanyi dulaba mankanyi waluwa munganyi, munganawangangi Sadidi, walkurra Sadidi Wangarr niji Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi. Miku yaliyala yingijba mankanyi langankurri Sadidi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index