Search form

John 19:39

39Baki yingka, nangangi niji Nikidimus, jalannga nyuli jilajba nangandurri Jisusyurri mungana yanybiji nangangi wabula. Kuyu nyuli nanda barrinani jirrki, ngala nanjananja, baki banjawayi kunyba kudu. Nanda yarriykanyi mankanyina. Nyuli kuyu kudukudu nanda barrinani jirrki. Kudukudu kuyuyi murrku lujuluju.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index