Search form

John 19:4

4Baki mili walajbayi Bilad danbiyurri yalundurri Jumukuyngkurri. Jilajba nyuli yalundurri, baki nyuli yanyba yalungi, “Narri. Ngayu kuyungka Jisus narrindurri. Mankumanku ngaka nangangi Jisuskanyi, miku nyulimi jungku balkina yuwana. Nyulu jungkuka kunybana yuwana. Miku nyulimi jungku balkina yuwana. Miku.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index