Search form

John 2:10

10Baki yanybayi nangangi, “Yingkamukunyi, waluku yalunjalu wajba kunybayi ngarrkinyi krayibkanyi. Waluku nanda kunyba ngarrki, ngala bayngkani wajba yalunjalu yingkanyi ngarrkinyi jala miku kunyba. Ngala ninji barri miku. Bayngkani ninji wajba nurrunya nanginkanyi kunybanyi ngarrkinyi. Ninji barri kunyba nganinyi. Kunyba ninji.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index