Search form

John 2:17

17Baki kandimukunyi Jisuskanyi, mankuwa yali wankalanyi jangkurr. Nayi nanda jangkurr, “Ngurrunajba nganyi ngakinkanyi Kudkanyi. Marda ngurrunajba nganyingkanyi barrawunyi jurjkanyi. Janganjalu linjumba, kurdanba, marukangangi ngayu muwa nganyingkanyi jurjkanyi, kurrkunbangangi ngayu yalunya, baki yalu barimba nanda kudukudu yaji nganyi.” Kandimukunyi Jisuskanyi mankuwa yali nanda jangkurr, jali Jisuswanyi jakajbayi yaji jurjnanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index