Search form

John 2:18

18Ngala mambukamukunyi jurjkanyi, ngajaka yali Jisus, “Wanjangi ninya karuyi jakaykanyi yalunya jurjnanyi nani. Karuyi ninya Kudwanyi kuna. Jaliyi ninya karu Kudwanyi, baki yabimbakiyi ngiruka yaji nurrungi, baki janurru jingkijba ninji walkurra ngiruka. Janinya nurru jingkijba, manjijba ninyi Kudwanyi, yabimba jalija ninji ngiruka yaji.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index