Search form

John 2:22

22Baku barri jali kurdanba yalu Jisus, baki wankambayi Jisus mili Kudwanyi, baki mankumanku yalungki kandimuku Jisuskanyi. Mankuwa yali nangangi jangkurr, yabimbikanyi yaji mili. Baki jingkijba yali nanda yingka wankalanyi jangkurr nangangi, ngurrunajba jali yajinyi. Kuyu yali nanda wankalanyi jangkurranyi. Marda kuyu yali nanda jangkurr Jisuskanyi, yabimbikanyi yaji mili. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index