Search form

John 2:23

Jingkijbayi Yalunya Bukambiju Jisuswanyi

23Jungkuyi Jisus Jirusalim wangarranyi niji ‘Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi.’ Ngala nyuli nanaba, yabimba nyuli kaja walkurra yaji ngiruka. Kajamukunyi, jingkijba yali Jisus, nyuli Krayis, najbangangi yali nanda ngiruka yaji kaja, yabimba jali nyulu. Najba yali nanda ngiruka yaji baki jingkijba yali, nyuli Krayis.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index