Search form

John 20:17

17Yanybayi Jisus nangangi, “Mikujiyi nganinjiyi marrimba. Jilijba ngayu kirrijba jila Buwakayarri. Ngala jilajbakiyi ngakinkurri kandimukuyngkurri. Karukiyi yalunya nayinda jangkurr, “Ngayu kirrijbangka nangandurri Kudyurri Buwakayarri. Nyulu ngaki Buwakanya Kud, marda nyulu narringi Buwakanya Kud.” Bukamba nanda jangkurr yanybayi Jisus nangangi Marinyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index