Search form

John 20:25

25Baki yali karu Dumas yingkamukunyi kandimukunyi. Karu yali, “Najba nurri mambuka ngambalangi. Jungku nyuli nurrundu.” Ngala yanybayi Dumas yalungi, “Waluwa waluka jangayu najba mawal marnina. Jangayu ngankijba marni nanaba mawalina nanganginyina marnina. Jangayu ngankijba ngaki marni mawalina nangandu wilina. Jangayu ngankijba bukamba mawal nangangi, baki bayngkani jangayu kuyu narringi jangkurr, jangayu jingkijba nyulu jungkuja wanka mili. Jaliyi ngayu ngankijba mawalina nanganginyina, baki jangayu jingkijba nyulu wankijba mili.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index