Search form

John 21:15

Yanybayi Jisus Bidanyi

15Jali yalu wardajba muwa, baki yilikajbayi Bida Jisuswanyi, “Sayimin Bida, maruka ninji wajarriykanyi. Ngala wanyingkanyi ninji maruka kudanyu, wajarriykanyi kuna, ngaki kuna.” Jananganjayi Bidawanyi, “Mambuka, ninji jingkijba jala ngayu maruka muwa nganyi.” Yanybayi Jisus nangangi, “Lalanbakiyi ngakinmuku, barrinani yalu lalanbawarr, barrinani yalu lalanba jibmuku.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index