Search form

John 21:20

Yanyba Buli Nangangi Junkanyi

20Kulwayi Bida, baki najba nyuli nanda yingka kandi, nanda jali jungku Jisusnyina yurrngumba nangandu, nanda jali maruka Jisus muwa nangangi kudanyu, nanda jali jungku wabula bundu Jisusnyina mungana ngala yalungki wardamba mamanyi, nanda jali yanyba nanamanji, “Mambuka, wanyi nanda jalija nangka yangkalamba nganyinbunanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index