Search form

John 3:18

18Nanda jala kuyu jangkurr Jisuskanyi, baki maruka muwa Kudkanyi, nanda jala jungku kunybana yuwana Kudkanyi, janyulu wankijba mili. Ngala nanda jala miku kuyu jangkurr nangangi Jisuskanyi, Jandayngkanyi Kudkanyi. Nanda jala miku kuyu nangangi jangkurr, jalija nangka janyba, miku janyulu mili wanka jungku Kudnyina. Jaliyi nyulu miku maruka muwa Kudkanyi, jaliyi nyulu miku jungku kunyba Kudkanyi, baki miku kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi, mikuwali mili wankijba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index