Search form

John 3:2

2Jilajba nyuli nangandurri Jisusyurri. Jilajbayi mungana yanybikanyi. Yanybayi Nikidimus, “Mambuka. Nurru jingkijba ninya, ninji milidimbawarr. Manjijbayi ninya Kudwanyi. Mikuwali yabimba yaji nyuluma kunymambikanyi yalunya. Ngawamba kunymambikanyi yalunya, kandimba jala nanda Kudwanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index