Search form

John 3:31

Nanda Krayis, Badajba Nyuli Kingkarrinya

31Nanda Krayis, nyulu walkurra mambuka. Ngala yingkamuku mambukamuku, miku yalu mambuka barrinani Krayis. Nanamuku yingkamuku mambukamuku yalu jandanyi maykarranyi bulangi, ngala Krayis, nyulu Jandanyi Kudkanyi. Nyulu walkurra mambuka, badajbangangi nyuli Kudnanyi. Baki yanyba nyulili yajinyi Kudkanyi, ngala yingkamuku mambukamuku, yalili yanyba jambanyi yajinyi. Miku yaliyi jingkijba nanda laliji yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index