Search form

John 3:8

8Janganyingka mankumanku yunkurranyi. Warrmbaka yaji yunkurrwanyi. Yuku ninji manku yunkurr, ngala miku ninjimi jingkijba, wanjamunanyi badajbangka, wanjakurri jilajbangka. Miku ninjimi jingkijba. Barrinani nangka birnandaba nangangi Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Miku ninjimi jingkijba kudanyu yunkurranyi. Miku ninjimi kudanyu jingkijba nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, nangka birnandaba nangangi. Duja ngayu yanyba. Janyulu walajba mili.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index