Search form

John 4:1-2

Yanybayi Jisus Jibarrinyi Nanangina Yajina Niji Samariya

1-2Kajamuku yali barlba Jisusyurri. Milidimba nyuli yalunya. Jali yalu kuyu nangangi jangkurr, baki ngurrunba yalunjali nanganginyi kandimukunyi Jisuskanyi. Miku nyuliya ngurrunba yalunya Jisuswanyi, ngala karu nyuli nangangi kandimuku, yalunjalu ngurrunbiji, nanamuku kuyu jali nangangi jangkurr. Kajamuku, yali jilajba Jisusyurri, kuyu yali nangangi jangkurr, ngala ngawamba kudiyamuku, yali jilajba nangandurri Junyurri. Ngurrunbawarrayngkurri. Nanamukunyi Barasiwanyi manku yali nanankanyi. Manku yali kajamukuyngka, kuyu jali jangkurr Jisuskanyi, ngala ngawamba kudiyamukunyi kuyu yali jangkurr Junkanyi. Manku yali nanda, baki ngirukijba yali muwa. 3Ngala Jisuswanyi jingkijbayi yalunya Barasimuku. Jingkijba nyuli, yali ngirukijba muwa nangangi. Baki barlbayi Jisus Judiyananyi. Barlba nyuli langki Kaliliyurri, marda kandimuku nangandu. Barlba yali langki.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index