Search form

John 4:14

14ngala nanda jala ngaraba wabuda, wajba jala ngayu, miku nyulimi warinjijba mili. Janyulu wanka jungku yurrngumba Kudnyina.” Nani yanybayi Jisus wabudanyi. Karu nyulili yalunya Kudkanyi Jisuswanyi. Nanda jala kuyu nangangi jangkurr, marda maruka nyulu muwa Kudkanyi, jalija nangka janyba, janyulu wankijba mili yurrngumba Kudnyina. Nanda jala jungku mikuyaji wabudanyi wariyngkanyi baki janangka janyba. Nanda jala ngaraba wabuda, yuku nyulu wanka jungku nayiba jambana. Nanda jangkurr, yanyba jala Jisus, nanda jangkurr barrinani wabuda. Nanda jala kuyu jangkurr Jisuskanyi, janyulu yuku wanka jungku yurrngumba Kudnyina. Nani nanda jangkurr Jisuskanyi barrinani wanka wabuda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index