Search form

John 4:45

45Jila yali langki Jisus baki nangangimuku kandimuku. Wanbiya yali Kalili. Yalu jali jungku nanaba, kandimba yali Jisus. Wabula yali jilajba kularriji Jirusalimyurri wangarranyi niji ‘Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi.’ Najba yali Jisus nanaba, baki najba yali nangangi yaji ngiruka. Najba yali nanda ngiruka yaji, yabimba jali nyulu nanaba Jirusalim. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index