Search form

John 4:7-8

7-8ngala nangangi kandimuku, jilajba yali barrawuyabarrawuyarri, wudumbiji mama dungalana.

Jungkuyi Jisus rirrkina, ngala jibarri jalili jungku nanaba Sikarr, jilajba nyuli rirrkiyurri wudumbiji wabuda walkurranyina yukururuna. Ngajakayi jibarri Jisuswanyi, “Wajba janganinji wabudanyi ngaraykanyi.” 9Jananganjayi jibarriwanyi, “Kurdu nganyi Ju kuna, ngala ngajaka nganinji wabudanyi.” Barriwa. Nanamuku jali jungku Samariya, miku yali mungkiji Jukanyi. Miku yalunjaliya kandimba Jumukunyi. Miku yalili yanyba yalungi. Jungku yali yanina yanina. Baki nanankardi yanybayi jibarri nangangi Jisuskanyi, “Kurdu nganyi Ju kuna, ngala ngajaka nganinji wabudanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index