Search form

John 5:14

14Kamu barri wakarambayi nanda nganinyi Jisuswanyi. Wakaramba nyuli nganinyi walkurranyina jurjina. Yanybayi Jisus nangangi, “Kunybijba ninji mankanyi nanijba. Kunybijba. Jungkukiyi kunybana yuwana Kudkanyi. Wijbakiyi jungku balkina yuwana Kudkanyi, bakiyi ninji mili jungku, balkijba ninjiyi mili mankanyi. Balkimirra.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index