Search form

John 5:20

20Maruka nyulu muwa Buwakanya. Maruka nyulu muwa nanganginkanyi Jandayngkanyi. Minimbaka nangangi Jandanyi, yabimba jala nyulu nani Buwakayu. Minimbaka Jandanyi bukambijuyngka yajinyi. Minimbaka ngirukanyi yajinyi kajanyi. Ngala baku barri, janyulu minimba yingkanyi yajinyi kajanyi. Minimbaja Jandanyi mili ngirukanyi yajinyi. Manmala janarri kudanyu, jalija narri najba nanda, yabimba jalija Jandanyiwanyi. Jalija narri najba nanda yaji nangangi, manmala janarri kudanyu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index