Search form

John 5:26

26Nanda Kud, nyuli jungku yurrngumba nanaba yajina, baki yuwajiwa jungkuka nanaba yajina nanganginyina. Mikuwali yingkawanyi wankamba Kud. Miku. Ngala miku nangkiyi nganinyi wankiykunumba. Miku. Ngawamba Kudwanyi wankiykunumba nganinyi. Marda karuyi ngana, nangangi Jandanyi, yuku ngayu wankiykunumba nganinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index