Search form

John 5:29

29Baki walajba jayalu. Walajba jayalu jambananyi jali yalunjalu makaba. Nanamuku jungku jali kunybana yuwana Kudkanyi, walajba jayalu nanankardi jambananyi, wankijbaja mili. Ngala nanamuku jungku jali balkina yuwana Kudkanyi, walajba jayalu marda, ngala miku jayalu wankijba mili Kudnyina. Miku. Jungku jayalu yingkana yajina. Jayalu jungku balkina yajina juju Kudnanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index