Search form

John 6:1-5

Wajba Nyuli Mama Kajanyi Jisuswanyi

1-5Baku barri jali winyurruwa janyulu wangarr niji ‘Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi’ wangarr yalungi Jumukuyngka, nanamanji burrijbayi Jisus karri kanjana. Kujarra niji nanankanyi kanjanyi, Kalili, baki Dayibiriyas. Burrijba nyuli karrurrinybarri, ngala kudukudu yali jila bayunguna bayngkani nangandu. Juju bijal jila yali lukuluku nukamina, najbangangi yali Jisus yabimbikurri ngiruka yaji, jali nyulu kunymamba yalunya jali lunji. Najba yali nangangi ngiruka yaji, baki jilajba yali bayngkani nangandu. Kirrijbayi Jisus kingkarri kulawirana. Jungku nyuli nanaba marda kandimuku nangandu. Najbayi yaji Jisuswanyi. Najba nyuli kudukudu jilaykurri nangandurri. Yanybayi Jisus kandinyi niji Bilib. Ngajakayi Jisuswanyi, “Yanka jangambala wudumba mama dungalana nanginmukuyngka, baki jayalungka wardamba. Yanka jangambala wudumba mama.” 6Jingkijbayi Jisuswanyi nanda jalija nyulu yabimba mama. Jingkijba nyuli. Ngala balanjayi Bilibkanyi. Nulijbayi Jisus jingkiykanyi Bilibkanyi, yanka janyulu wajba yalunya muran mamanyi Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index