Search form

John 6:22

Kujba Yali Jisuskanyi

22Jawuda yali jungku dungalana nananyina yajina jali yalunya wajba mamanyi Jisuswanyi. Munganawa barri yali jala jungku dungalana, miku yaliya jingkijba wanjawa Jisus. Wulani yali najba ngawamba yingamali muwarda nanaba karriya. Yali najba kandimuku Jisuskanyi wajanganjankurri bayungu nananyina muwardana. Mikuyaji Jisuskanyi yalundu jali yalu jila muwardana. Wambu nyuli jungku dungalana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index