Search form

John 6:27

27Mikujiyi kujba mamanyi jarrkanyi. Jaliyi narri dalburrijba mama, miku narriyi jarrba bukamba, bakiyi ngujbulijba. Yuku ngayu wajba narrinya yinini mamanyi. Jalija narri jarrba nanda yinini mama, janarri jungku yurrngumba Kudnyina. Ngayu Buwanya Bukambijuyngka. Yuku ngayu wajba narrinya nanankanyi yinini mamanyi, narri jungunkanyi wanka yurrngumba. Ngakinyi Buwakayu nyuli manjijba ngana waykanyi narrinya nanginkanyi yinini mamanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index