Search form

John 6:31

31Mili yali yanyba Jisuskanyi, “Juju wabula nanamukunyi wankalamukunyi yali jarrba mama niji mana. Jarrba yali mama, jali yalunya wajba Kudwanyi, nanamanji jali yalu jungku mangkurruna, jali Musis nyuli yalungi mambuka. Yingkawanyi wankalawanyi yarrijba nyuli jangkurr najana Kudkanyi. Yarrijba nyuli nayinda, “Nyuli wajba yalunya mamanyi Kudwanyi, manjijba jali nyulu nanda mama kingkarrinya yalundurri. Nyuli wajba yalunya nanankanyi mamanyi kingkarrinya jarrkanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index