Search form

John 6:42

42Miku yaliya kuyu nangangi jangkurr wankambikanyi yurrngumba. Miku yaliya kuyu nangangi jangkurr badaykanyi nyulu kingkarrinya. Yali yanyba, “Nayinda nganinyi nyulu Jisus. Nyulu jandanyi nangangi Jusibkanyi. Jingkijba ngambala baki nijanganjinyi baki yarrijinyi nangangi. Yanka nyuli yanyba jali nyulu badajba kingkarrinya.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index