Search form

John 6:63

63Miku nangkiyi nganinyi wankamba mankanyi yurrngumba. Miku. Ngawamba Ngarnduwanyi Kudkanyi, yuku nyulu wankamba nganinyi. Nayinda jangkurr jala ngayi karu narrinya, jalija narri kuyu nayinda jangkurr, janarri jungku wanka yurrngumba. Marda jungkuja Ngarndu Kudkanyi narrindu yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index