Search form

John 6:64

64Jawuda narri, yuwaji narrimi miku kuyu ngaki jangkurr.” Barriwa. Wabula wankalana jingkijbayi bukamba yaji Jisuswanyi. Jingkijba nyuli yalunya jali yalu miku kuyu nangangi jangkurr. Jingkijba nyuli yalunya, waluwa nyuli yanyba. Jingkijbayi yalunya jala yalu miku kuyu nangangi jangkurr. Nanda barrinani nyuli jingkijba nanda nganinyi jali waluku nyuli kandi Jisuskanyi, ngala baku yangkalamba nangki Jisusnanyi. Nanangini nganinyiwanyi jali nangka yangkalamba Jisusnanyi, karu nyuli mambuka jurjkanyi nangangi Jisuskanyi, baki wakaramba yali Jisus kurdanbikanyi. Jingkijbayi nanda nganinyi jali yangkalamba nangka Jisusnanyi. Jingkijba nyuli bukamba yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index