Search form

John 6:71

71Nanda jali wuwarryudi, nyuli Judas, nijanganjinyi nangangi Sayimin Yiskariud. Jingkijbayi Judas Jisuswanyi, janangka yangkalamba Jisusnanyi. Janyulu karu mambuka jurjkanyi nangangi Jisuskanyi baki jayalu wakaramba Jisus kurdanbikanyi. Barriwa barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index