Search form

John 7:10

Jisus Jilajbayi Wangarranyi

10Barlba yali kula kanyiyamuku nanganginmuku Jisuskanyi. Barlba yali kula Jirusalimyurri. Baku barri barlbayi Jisus yalundu bayngkani. Ngala miku nangkiya minimba yingkamukuyngka. Miku yaliya jingkijba nyuli wanbiya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index