Search form

John 7:19

19Nanangini wankalawanyi Musiswanyi, wajba nyuli narrinya nanankanyi yuwanyi. Ngala miku narriyi ngayangayijba nanankanyi yuwanyi. Miku narriyi jungku kunybana yuwana Musiskanyi. Wanyingkanyi narri nulijba ngaki, kurdanbikanyi nganarri. Wanyingkanyi. Miku narrimi nani jungku kunybana yuwana Musiskanyi, nulijba jala narri kurdanbikanyi nganarri.” Nani yanybayi Jisus yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index