Search form

John 7:21

21Jananganjayi Jisuswanyi, “Yabimba ngayi ngiruka yaji nganiyngkanyi, baki manmala narri. Kudanyu narri manmala jali ngayu kunymamba nanda nganinyi balkiyudi mankanyiyudi. Kunymamba ngayi nanda nganinyi Sadidi. Ngala yanyba narri ngaki, ngayi waki, jali ngayu kunymamba nanda Sadidi. Yanyba narri, ngayi jungku balkina yuwana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index