Search form

John 7:26

26Ngala yanybaka nyulu kudanyu nanginkanyi muranyi nayiba jurjina. Kudanyu nyulu yanybaka yalungi, miku kardarda. Miku nangkiyi ngadijba yalungi mambukamukuyngka. Miku nangkiyi ngadijba yalungi. Ngala miku yalimi manku kiji nangangi mambukamukunyi. Yiningki marda yalu jingkijbangka nangangi, nyulu Krayis.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index