Search form

John 7:28

28Mili yalunyi Jisuswanyi milidimba walkurranyina jurjina. Yanyba nyuli kudanyu. “Yi. Nganarri jingkijba. Marda narri jingkijba nanda yaji ngaki langku. Ngala miku ngayiyi badajba narringi ngayuma. Miku. Nanda jali ngana manjijba, nyulu jilalajbangka ngakindu yurrngumba. Ngala miku narrimi jingkijba nanda. Miku narrimi jingkijba Kud. Ngamu narrimi jingkijba Kud, ngala miku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index