Search form

John 7:30

30Jali yalu manku nangangi jangkurr, baki kudiyamukunyi mambukamukunyi, yaliyanyi wudumba Jisus yarriykanyi brisinyina, ngala miku. Miku yaliyi wudumba Jisus. Jilijba jayalu wudumba, nulijbangangi Kud nangangi Jisuskanyi, nyulu wakinkanyi mili. Miku yaliya wudumba Jisus nanamanji. Jilijbawa. Mili janyulu waki Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index